Home | Agrowon
बाजार भाव -
रत्नागिरी : कोथिंबिर : 10 - 13 - 15रत्नागिरी : कोबी : 1500 - 2000 - 2600रत्नागिरी : टोमॅटो : 1500 - 1800 - 2250रत्नागिरी : ढोवळी मिरची : 4000 - 4300 - 4500रत्नागिरी : फ्लॉवर : 2500 - 2800 - 3000रत्नागिरी : भेडी : 4000 - 4300 - 4500रत्नागिरी : मिरची (हिरवी) : 4000 - 4300 - 4500रत्नागिरी : वांगी : 2000 - 2600 - 3000रत्नागिरी : काकडी : 2000 - 2600 - 3000रत्नागिरी : गवार : 5000 - 5200 - 5500जळगाव : बाजरी : 1950 - 1950 - 2250कराड : आले : 5000 - 7000 - 7000जळगाव : उडीद : 4900 - 4900 - 4900कराड : काकडी : 1500 - 2000 - 2000कराड : कांदा : 1000 - 1600 - 1600कराड : कारली : 3000 - 3500 - 3500कराड : कोबी : 1500 - 2000 - 2000कराड : गवार : 2500 - 3000 - 3000जळगाव : गहू : 1800 - 1800 - 1875कराड : घेवडा : 3500 - 4000 - 4000जळगाव : ज्वारी : 2800 - 3100 - 3350कराड : टोमॅटो : 1000 - 1700 - 1700कराड : ढोवळी मिरची : 2000 - 2700 - 2700कराड : दुधी भोपळा : 1000 - 1500 - 1500कराड : दोडका (शिराळी) : 3500 - 4000 - 4000कराड : पावटा : 3000 - 3800 - 3800कराड : फ्लॉवर : 1000 - 1500 - 1500कराड : भेडी : 3000 - 3500 - 3500जळगाव : मूग : 5200 - 5200 - 5200कराड : मिरची (हिरवी) : 3000 - 3500 - 3500कराड : वांगी : 1500 - 2000 - 2000कराड : शेवगा : 4500 - 5000 - 5000जळगाव : हरभरा : 3950 - 4150 - 4150जळगाव : हरभरा : 4100 - 4100 - 4150नागपूर : आंबा : 1500 - 1875 - 2000नागपूर : आंबा : 1400 - 2225 - 2500नागपूर : कांदा : 1200 - 1725 - 1900नागपूर : कांदा : 800 - 1100 - 1200नागपूर : गहू : 2500 - 2725 - 2800नागपूर : गहू : 1925 - 1992 - 2014नागपूर : डाळींब : 2000 - 5000 - 6000नागपूर : तूर : 4900 - 5455 - 5640नागपूर : बटाटा : 900 - 1050 - 1100नागपूर : मिरची (लाल) : 7000 - 9250 - 10000नागपूर : लसूण : 3000 - 6750 - 8000नागपूर : सफरचंद : 6000 - 8250 - 9000नागपूर : सोयाबिन : 3300 - 3517 - 3590नागपूर : हरभरा : 3800 - 4073 - 4164नागपूर : आले : 4000 - 7000 - 8000नागपूर : कैरी : 4000 - 4750 - 5000जळगाव : केळी : 310 - 400 - 550औरंगाबाद : काकडी : 1500 - 1750 - 2000जळगाव : काकडी : 800 - 1150 - 1500नागपूर : काकडी : 1200 - 1500 - 1600औरंगाबाद : कांदा : 600 - 950 - 1300जळगाव : कांदा : 400 - 850 - 1300नागपूर : कारली : 3000 - 3375 - 3500जळगाव : कोथिंबिर : 15000 - 15000 - 15000नागपूर : कोथिंबिर : 8000 - 11000 - 12000औरंगाबाद : कोबी : 1500 - 1750 - 2000जळगाव : कोबी : 600 - 900 - 1200नागपूर : कोबी : 1000 - 1300 - 1400औरंगाबाद : गवार : 3000 - 3500 - 4000जळगाव : गवार : 4500 - 4500 - 4500नागपूर : गाजर : 1300 - 1600 - 1700जळगाव : जांभूळ : 7000 - 7000 - 7000औरंगाबाद : टोमॅटो : 1000 - 3500 - 6000जळगाव : टोमॅटो : 1000 - 1500 - 2000नागपूर : टोमॅटो : 2100 - 2400 - 2500नागपूर : टोमॅटो : 2500 - 2875 - 3000नागपूर : तोंडली : 1700 - 2075 - 2200नागपूर : पपई (भाजी) : 1000 - 1150 - 1200नागपूर : परवर : 2800 - 3100 - 3200जळगाव : पालक : 2200 - 2200 - 2200नागपूर : पालक : 2000 - 2350 - 2500नागपूर : फणस : 1000 - 1300 - 1400औरंगाबाद : फ्लॉवर : 2500 - 3000 - 3500जळगाव : फ्लॉवर : 1500 - 2250 - 3000नागपूर : फ्लॉवर : 1200 - 1500 - 1600जळगाव : बटाटा : 500 - 800 - 1100जळगाव : बीट : 1700 - 1700 - 1700औरंगाबाद : भेडी : 1000 - 1500 - 2000जळगाव : भेडी : 1000 - 1600 - 2200नागपूर : भेडी : 2500 - 2875 - 3000जळगाव : भोपळा : 1200 - 1200 - 1200जळगाव : मका (कणीस) : 800 - 1100 - 1500जळगाव : मेथी भाजी : 5000 - 5000 - 5000औरंगाबाद : मिरची (हिरवी) : 3000 - 4150 - 5300जळगाव : मिरची (हिरवी) : 2000 - 3000 - 4000नागपूर : मिरची (हिरवी) : 4000 - 4375 - 4500जळगाव : लिंबू : 2000 - 3000 - 4000औरंगाबाद : वांगी : 900 - 1250 - 1600जळगाव : वांगी : 800 - 1150 - 1500औरंगाबाद : आंबा : 3000 - 4000 - 5000अकोला : उडीद : 4000 - 4600 - 4700औरंगाबाद : कारली : 2000 - 2400 - 2800औरंगाबाद : कोथिंबिर : 400 - 900 - 1400अकोला : गहू : 1850 - 2000 - 2200अकोला : गहू : 2325 - 2550 - 2700औरंगाबाद : चवळी (शेंगा) : 1400 - 1700 - 2000अकोला : ज्वारी : 2100 - 2200 - 2300औरंगाबाद : डाळींब : 1300 - 3650 - 6000औरंगाबाद : ढोवळी मिरची : 3000 - 3750 - 4500अकोला : तूर : 4200 - 5750 - 5800औरंगाबाद : दुधी भोपळा : 800 - 900 - 1300औरंगाबाद : दोडका (शिराळी) : 2000 - 2750 - 3500औरंगाबाद : पपई : 1000 - 1200 - 1400औरंगाबाद : पालक : 600 - 800 - 1000अकोला : बटबटी : 3600 - 3600 - 3600औरंगाबाद : बटाटा : 900 - 1000 - 1100अकोला : मका : 2000 - 2000 - 2000औरंगाबाद : मका (कणीस) : 800 - 1150 - 1300अकोला : मूग : 4500 - 5700 - 5800औरंगाबाद : मेथी (भाजी) : 1000 - 1400 - 1800औरंगाबाद : मोसंबी : 2000 - 2750 - 3500औरंगाबाद : लिंबू : 1500 - 1750 - 2000औरंगाबाद : सफरचंद : 6000 - 8500 - 11000अकोला : सोयाबिन : 3100 - 3600 - 3630अकोला : हरभरा : 3600 - 4100 - 4250अकोला : हरभरा : 3900 - 4000 - 4500मुंबई : अर्वी : 2400 - 2800 - 3200मुंबई : केळी (भाजी) : 1800 - 2200 - 2400मुंबई : काकडी : 2000 - 2400 - 2600मुंबई : काकडी : 1200 - 1600 - 1800कोल्हापूर : कांदा : 600 - 1300 - 1600पनवेल : कारली : 4400 - 4600 - 4800मुंबई : कारली : 2400 - 3000 - 3600कोल्हापूर : कोथिंबिर : 3500 - 7700 - 11900कोल्हापूर : कोबी : 1400 - 2050 - 2700मुंबई : कोबी : 2800 - 3000 - 3600पनवेल : गवार : 3000 - 3100 - 3200मुंबई : गवार : 3600 - 4000 - 4400मुंबई : गाजर : 1800 - 2000 - 2200पनवेल : घेवडा : 4400 - 4600 - 4800पनवेल : घोसाळी (भाजी) : 3000 - 3100 - 3200मुंबई : चवळी (शेंगा) : 3600 - 4000 - 4400कोल्हापूर : टोमॅटो : 500 - 1500 - 2500मुंबई : ढोवळी मिरची : 3600 - 4000 - 4200पनवेल : दुधी भोपळा : 1800 - 2000 - 2200मुंबई : दुधी भोपळा : 2800 - 3000 - 3400पनवेल : दोडका (शिराळी) : 3000 - 3200 - 3500मुंबई : पडवळ : 1800 - 2400 - 2600मुंबई : फरस बी : 4600 - 5000 - 5600कोल्हापूर : फ्लॉवर : 500 - 1000 - 1500मुंबई : फ्लॉवर : 2000 - 2400 - 2800मुंबई : बीट : 2400 - 3000 - 3600पनवेल : भेडी : 2800 - 2900 - 3000मुंबई : भेडी : 2600 - 2800 - 3000मुंबई : भेडी : 1800 - 2000 - 2400मुंबई : भोपळा : 1600 - 1800 - 2400कोल्हापूर : मिरची (हिरवी) : 1800 - 2650 - 3500कोल्हापूर : वांगी : 1000 - 2500 - 4000मुंबई : कढिपत्ता : 2000 - 2000 - 2200मुंबई : काजू : 70000 - 100000 - 110000मुंबई : गुळ : 3800 - 4500 - 4900मुंबई : चिंच : 8000 - 13500 - 15000मुंबई : जिरे : 20000 - 23000 - 30000मुंबई : टोमॅटो : 2000 - 2400 - 2600मुंबई : टोमॅटो : 1600 - 1800 - 2000मुंबई : तोंडली : 3200 - 3500 - 4000मुंबई : दोडका (शिराळी) : 3600 - 4000 - 4200मुंबई : धने : 9000 - 14000 - 20000मुंबई : नारळ : 600 - 1100 - 2800मुंबई : बडिशेप : 12000 - 13000 - 15000मुंबई : मिरची (लाल) : 9000 - 17000 - 19000मुंबई : मिरची (हिरवी) : 4000 - 4200 - 4400मुंबई : मिरची (हिरवी) : 4000 - 4200 - 4400मुंबई : मोहरी : 6000 - 7000 - 9000मुंबई : रताळी : 1800 - 2000 - 2400मुंबई : वेलची : 300000 - 320000 - 340000मुंबई : वांगी : 1600 - 2400 - 3200मुंबई : शेवगा : 4500 - 5000 - 5500मुंबई : सुपारी : 30000 - 33000 - 35000मुंबई : साखर : 3182 - 3232 - 3312मुंबई : हळद/ हळकुंड : 10000 - 13500 - 16000पुणे : आले : 5000 - 8800 - 9000पुणे : काकडी : 1000 - 1700 - 2000पुणे : कांदा : 600 - 1200 - 1400पुणे : कारली : 2500 - 3600 - 4000पुणे : गवार : 2000 - 3800 - 4000अमरावती : गहू : 1900 - 2000 - 2200पुणे : गाजर : 1000 - 2200 - 2500पुणे : घेवडा : 6000 - 7500 - 8000अमरावती : ज्वारी : 2100 - 2200 - 2300पुणे : टोमॅटो : 600 - 1300 - 1600अमरावती : तूर : 5600 - 5660 - 5750पुणे : दुधी भोपळा : 700 - 1700 - 2000पुणे : दोडका (शिराळी) : 2000 - 3500 - 4000पुणे : बटाटा : 800 - 1300 - 1500बीड : बाजरी : 2075 - 2075 - 2075पुणे : भेडी : 1500 - 3000 - 3500पुणे : भोपळा : 700 - 1000 - 1200पुणे : मटार : 6000 - 9500 - 10000पुणे : मिरची (हिरवी) : 2500 - 3500 - 4000पुणे : लसूण : 4000 - 8500 - 9000अकोट : उडीद : 4125 - 4600 - 4675अमरावती : उडीद : 3000 - 3500 - 4300पुणे : कोबी : 1500 - 2200 - 2500पुणे : कोहळा : 1000 - 1500 - 2000पुणे : ढेमसे : 1500 - 2700 - 3000पुणे : ढोवळी मिरची : 2000 - 2800 - 3000अकोट : तूर : 5190 - 5700 - 5800अमरावती : तील : 9000 - 9300 - 9500पुणे : तोंडली : 2000 - 3600 - 4000पुणे : पडवळ : 1500 - 2200 - 2500पुणे : पावटा : 3500 - 4300 - 4500पुणे : फ्लॉवर : 1000 - 1600 - 2000पुणे : बीट : 700 - 1200 - 1400अमरावती : मूग : 5600 - 5700 - 5800पुणे : वांगी : 1000 - 2300 - 2500पुणे : वाल पापडी : 3000 - 4500 - 5000पुणे : शेवगा : 3000 - 5200 - 5500अकोट : सोयाबिन : 3495 - 3500 - 3535अमरावती : सोयाबिन : 3550 - 3570 - 3576अकोट : हरभरा : 3650 - 4200 - 4250अमरावती : हरभरा : 4050 - 4133 - 4225पुणे : अननस : 1000 - 1700 - 2500पुणे : आंबट चुका : 4 - 5 - 6पुणे : कलिंगड : 500 - 1000 - 1200सोलापूर : काकडी : 500 - 2300 - 4250सोलापूर : कांदा : 100 - 850 - 1720पुणे : कांदा पात : 8 - 13 - 15पुणे : कोथिंबिर : 15 - 22 - 25पुणे : खरबुज : 1500 - 2500 - 3500सोलापूर : गुळ : 2875 - 3121 - 3121सोलापूर : गवार : 1300 - 2500 - 4000औरंगाबाद : गहू : 2050 - 2050 - 2050सोलापूर : गहू : 2345 - 2470 - 2895पुणे : घोसाळी (भाजी) : 1500 - 3200 - 3500पुणे : चिकु : 1000 - 3000 - 3500सोलापूर : ज्वारी : 2711 - 3000 - 3270सोलापूर : टोमॅटो : 400 - 1400 - 3200पुणे : डाळींब : 1000 - 3000 - 4000पुणे : डाळींब : 2000 - 5000 - 7500पुणे : डाळींब : 500 - 1500 - 2500सोलापूर : ढोवळी मिरची : 1000 - 1800 - 3000सोलापूर : तांदूळ : 2390 - 3585 - 6070सोलापूर : दोडका (शिराळी) : 600 - 1700 - 3000पुणे : नासपती : 6000 - 9000 - 10000पुणे : पेअर : 4500 - 10000 - 15000पुणे : पुदिना : 1 - 5 - 6पुणे : पपई : 700 - 1600 - 2000पुणे : पेरु : 2000 - 6500 - 7000पुणे : परवर : 1500 - 2600 - 3000पुणे : पालक : 4 - 7 - 8सोलापूर : फ्लॉवर : 480 - 1300 - 2080सोलापूर : बटाटा : 300 - 1000 - 1800औरंगाबाद : बाजरी : 2150 - 2200 - 2250सोलापूर : भेडी : 500 - 1800 - 3500आरमोरी : भात - धान : 2100 - 2230 - 2250पुणे : मका (कणीस) : 500 - 800 - 1500पुणे : मेथी (भाजी) : 10 - 13 - 15पुणे : मुळा : 10 - 13 - 15सोलापूर : मिरची (हिरवी) : 1400 - 2000 - 3500पुणे : मोसंबी : 1200 - 4000 - 6500पुणे : राजगिरा : 4 - 5 - 6सोलापूर : लसूण : 3800 - 5000 - 8000पुणे : लिंबू : 500 - 1700 - 3000सोलापूर : वांगी : 500 - 1100 - 2000पुणे : शेपू : 7 - 9 - 10पुणे : शहाळे : 300 - 700 - 900पुणे : संत्री : 1600 - 4100 - 6800पुणे : सफरचंद : 4000 - 11000 - 14500अमरावती : सुर्यफुल : 1850 - 1870 - 1900पुणे : सिताफळ : 2000 - 12000 - 14000
.
.
उत्कृष्ठ व्यवस्थापनातून खरीप कांद्याचे यशस्वी... बुलडाणा जिल्ह्यातील डोणगाव येथील आखाडे कुटुंबाने बहुवीध पीक पध्दतीवर भर दिला आहे. संतोष हा...
विविध तंत्रांच्या वापरातून प्रयोगशील शेतीचा आदर्श  भोसी (जि. हिंगोली) येथील गोरखनाथ हाडोळे विविध तंत्रज्ञानांचा अवलंब करण्यामध्ये आघाडीवर असतात....
रत्नागिरी जिल्ह्याला पावसाने झोडपले रत्नागिरी ः मुसळधार पावसाने जिल्ह्याला चांगलेच झोडपून काढले. वाशिष्ठी, जगबुडी नद्यांनी धोक्याची...
गोसे खुर्दमधून होणार चार हजार हेक्‍टरवर सिंचन चंद्रपूर ः धानपट्ट्यात पावसाअभावी अस्वस्थता आहे. येत्या आठ दिवसांत या भागातील शेतकऱ्यांना गोसे...
शेंगासोबतच शेवग्याची पावडर ठरतेय फायदेशीर  संपूर्ण २० एकर क्षेत्रांमध्ये शेवगा लागवडीचा निर्णय घेत शंतनू चंद्रशेखर महल्ले यांने धाडसी पाऊल...
बांधावरचा शेवगा देतो भरघोस उत्पन्न  पुणे जिल्ह्यातील केळवडे (ता. भोर) येथील श्यामसुंदर जायगुडे यांच्याकडे सेंद्रिय पद्धतीने फळबाग, ४०...
गोठ्याची स्वच्छता ठेवा, माश्यांवर नियंत्रण मिळवा गोठ्यामध्ये अस्वच्छता असल्यास माश्यांचा प्रादुर्भाव वाढतो. माश्यांनी रक्त शोषणामुळे जनावरांना रक्तक्षय होतो. जनावरे आजारी पडतात....
गाभण जनावरांकडे द्या लक्ष पावसाळी काळात वातावरणात बदल होत असतात. याचबरोबरीने जनावरांच्या प्रजननात बदल घडून येतो. गाई, म्हशीतील ताण कमी करणे, प्रजनन...
जांभळापासून बनवा जॅम, जेली, टॉफी,पावडर जॅम     परिपक्व जांभळाची फळे निवडून स्वच्छ पाण्याने धुवावीत. फळापासून गर वेगळा करावा.    जॅमकरिता गराच्या वजनाएवढी...
नाचणी प्राक्रियेत संधी नाचणी हे पीक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पीक आहे. नाचणीपासून बिस्कीट, लापशी, लाडू, पापड, भाकरी, डोसा, आंबिल, वडी,...
खवा बनविण्याची सुधारित पद्धत पारंपरिक पद्धतीमध्ये खवा बनविण्यासाठी सातत्याने उष्णतेसमोर बसून, ते हलवत राहावे लागते. या उष्णता ऊर्जा वाया जाण्यासोबत वेळही अधिक...
यंत्राने करा पेरणी, आंतरमशागत सध्या खरीप हंगामातील पेरणी सुरू झाली आहे. काही भागांत लवकर पेरणी झालेल्या ठिकाणी आंतरमशागतीची कामे सुरू होतील. पेरणी आणि...
हवामान
पुणे
title
24.58°C
ढग: 100%
आर्द्रता: 84%
वारा: 5.02 m/s
दबाव: 1006.67hpa