Agriculture news in marathi, Rainfall in 4 circles in Marathwada | Agrowon

मराठवाड्यातील ३८३ मंडळांत हलका ते मध्यम पाऊस

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 1 सप्टेंबर 2019

औरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील ४२१ पैकी ३८३ मंडळांमध्ये शनिवारी (ता. ३१) सकाळी आठपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये हलका ते जोरदार पाऊस झाला.

औरंगाबाद जिल्ह्यतील २, जालना जिल्ह्यातील ६, नांदेड जिल्ह्यातील ५, परभणी, लातूर,उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका मंडळांमध्ये असे ७ जिल्ह्यांतील १७ मंडळांमध्ये जोरदार पाऊस झाला. अनेक दिवसांच्या खंडानंतर पाऊस झाल्यामुळे परिपक्वतेच्या अवस्थेतील पिकांना दिलासा मिळाला. परंतु पावसाच्या खंड काळात वाळून गेलेल्या पिकांना या पावसाचा फायदा होणार नाही.

औरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील ४२१ पैकी ३८३ मंडळांमध्ये शनिवारी (ता. ३१) सकाळी आठपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये हलका ते जोरदार पाऊस झाला.

औरंगाबाद जिल्ह्यतील २, जालना जिल्ह्यातील ६, नांदेड जिल्ह्यातील ५, परभणी, लातूर,उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका मंडळांमध्ये असे ७ जिल्ह्यांतील १७ मंडळांमध्ये जोरदार पाऊस झाला. अनेक दिवसांच्या खंडानंतर पाऊस झाल्यामुळे परिपक्वतेच्या अवस्थेतील पिकांना दिलासा मिळाला. परंतु पावसाच्या खंड काळात वाळून गेलेल्या पिकांना या पावसाचा फायदा होणार नाही.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६५ पैकी ६३, जालना जिल्ह्यातील ४९ पैकी ४८, परभणी जिल्ह्यातील ३९ पैकी ३८, हिंगोलीत ३० पैकी २८, नांदेड जिल्ह्यातील ८० पैकी ७२, लातूर जिल्ह्यातील सर्व ५३, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ४२ पैकी २६, तर बीड जिल्ह्यातील ६३ पैकी ५५ मंडळांत हलका ते मध्यम पाऊस झाला. 

मंडळनिहाय पाऊस (मिमी) 

औरंगाबाद जिल्हा औरंगाबाद ४७, उस्मानपुरा ४३, भावसिंगपुरा ३३, चितेपिंपळगाव ८२, लाडसावंगी १८, करमाड २४, कांचनावाडी ५१, हर्सुल १३,चिकलठाणा २९, फुलंब्री ३५, आळंद २४, वडोदाबाजार ४२, पिरबावडा २०, बिडकीन २७, बालानगर ६१, पाचोड ४२, आडळू ३७, लोहगाव १९, विहामांडवा ३५, नांदर २६, पिंपळगाव पी ३८, ढोरकीन ३२, सिल्लोड १७, भराडी ७, गोळेगाव ५, निल्लोड १६, सावलदबारा २०, शिवूर ४३, खंडाळा २८, महालगाव ५, लाडगाव ७, लासुरगाव ३१, गारज ८०, लोणी २४, बोरसर ६१, गंगापूर ११, वाळूज ६, शेंदरवादा ३०, मांजरी ३५, सिद्धवडगाव २८, हर्सुल ५३, तुर्काबाद १४, डोणगाव ३७, कन्नड ३६, पिशोर ३३, चिकलठाणा १६, करंजखेडा १७, देवगाव रंगारी ४९, चापानेर १३, नाचनवेल ३९, चिंचोली लिंबाजी १३, वेरूळ १३, सुलतानपूर १०, बाजारसावंगी ९.
जालना जिल्हा जालना ७५, जालना ग्रामीण १६, रामनगर ६०, विरेगाव ४८, नेर १५, सेवली ६, पाचनवडगाव ७०, वाग्रुळ जहांगीर ३०, बदनापूर ४५, रोषणगाव ३४, दाभाडी ६२, सेलगाव ६५, बावणे पांगरी २०, भोकरदन ७७, सिपोरा बाजार १४, धावडा १८, पिंपळगाव रेणुकाई ५५, हस्नाबाद २२, राजूर ७९, केदराखेडा १४, अनवा २०, जाफराबाद २३, टेंभुर्णी २०, कुंभार झरी ३०, वरुड १०, माहोरा १३, परतूर ६३.८०, सातोना ११, आष्टी ९, श्रीष्टी ८, वाटूर ३४, मंठा २२, ढोकसाल ३६, पांगरी गोसावी १७, अंबड ५३, धनगरपिंपरी ४८, जामखेड १८, वडीगोद्री ३५, गोंदी ६५, रोहिलगड २६, सुखापुरी ३४.
परभणी जिल्हा परभणी १७, परभणी ग्रामीण १४, सिंगणापूर २६, दैठणा १७, पेडगाव १४, पिंगळी २७, जांब १६, झरी ८३, बोरी ५७, जिंतूर ११, आडगाव ६०, बामणी १०, चारठाणा १५, देऊळगाव १०, कुपटा १९, वालूर ३०, चिकलठाणा १७, मानवत १७, केकरजवळा १२, कोल्हा १४, पाथरी १९, बाभळगाव ८, हदगाव ६, सोनपेठ ३०, आवलगाव ३०, गंगाखेड ४२, राणीसावगाव २९, माखणी २७, महातपुरी २५, चाटोरी ८, बनवस ७, पूर्णा ४७, ताडकळस ४६, चुडावा २३, लिमला २८, कात्नेश्‍वर ३०.
हिंगोली जिल्हा हिंगोली ७, खंबाळा ८,  माळहिवरा ४६, सिरमस २९, डिग्रस २१, गोरेगाव २७, आजेगाव ३०, वसमत २२, हट्टा ३५, गिरगाव ८, कुरुंदा ५, टेंभुर्णी ७, आंबा १५, हयातनगर ३६, औंढा नागनाथ ४०, जवळा बाजार ५१, येळगाव २३, साळणा ५०.
नांदेड जिल्हा नांदेड १६, नांदेड ग्रामीण १६,तुप्पा ६२, विष्णुपुरी २२, वसरणी २४, वजीराबाद ७, तरोडा २१, लिंबगाव १७, अर्धापूर २२, दाभड १४, मालेगाव ३९, मुदखेड २१, मुगट २२, बारड ३२, हदगाव ८,  मनाठा ५, पिंपरखेड ४, निवघा १२, तळणी १, आष्टी ४, किनवट ८, इस्लापूर ७, बोधडी २०, दहेली ११, जलधारा ६, माहूर ५०, हिमायतनगर १८, सरसम १०, जळवगाव १६, भोकर ११, उमरी ४३, सिंधी १५, धर्माबाद ३९, जारिकोट ४८, करखेली १७, नायगाव ५२, बिलोली २०, आदमपूर २०, लोहगाव २३, सगरोळी ४५, कुंडलवाडी ११, देगलूर ८, खानापूर ७, शहापूर २५, मरखेल ५९, मालेगाव ३, हनेगाव ४८, मुखेड १८, जांब ३२, येवती ५, जाहूर ४७, चांडोळला २०, मुक्रमाबाद ३२, बाऱ्हाळी १२, कंधार ५०, कुरुला ७०, उस्माननगर ८०, पेठवडज ३७, फुलवळ ८०, बारुळ ४८, लोहा ५५, माळाकोळी ३०, कलंबर ९२, शेवडी २७, सोनखेड ४४, कापशी ७९.
लातूर जिल्हा लातूर १५, कासारखेडा ८, गातेगाव १०, तांदुळजा २२, बाभळगाव १०, हरंगळू १७, चिंचोली २०, औसा १०, लामजना ३०, किल्लारी ३०, मातोळा ३०, भादा ३४, किनीथोट ९, बेलकुंड ९, रेणापूर १५, पोहरगाव १५, कारेपूर ४५, पानगाव १५, उदगीर ५१, मोघा २०, हेर २६, देवर्जन १७, वाढवणा १७, नळगीर २२, नागलगाव ६०, अहमदपूर ५३, किनगाव ३५, खंडाळी ४५, शिरुर ताजबंद ५६, हाडोळती ५४, अंधोरी ४३, चाकुर ४४, वडवळ नागनाथ ५१, नळेगाव ४२, शेळगाव ७२, जळकोट २५, घोन्सी १६, निलंगा ५०, अंबुलगा २०, कासार शिरसी ५३, मदनसुरी ३०, औराद शहाजनी ३०, निटूर १३, पानचिंचोली ७, देवणी २३, वलांडी ३२, बोरोळ ३१, शिरूर अनंतपाळ २०, हिसमाबाद २१, साकोळ ११. 
उस्मानाबाद जिल्हा उस्मानाबाद शहर ५, बेम्बाळी ७, केशेगाव २३, तुळजापूर २८, सावरगाव ६, जळकोट १४, नळदुर्ग ११, मंगरूळ ३०, सालगरा २८, इटकळ ६, उमरगा २८, नारगवाडी ७७, मुळज २०, डाळिंब ३३, लोहरा ५३, माकणी ६२, जेवळी ४७.
बीड जिल्हा बीड २०,  राजुरी ६, पेंडगाव १५, नाळवंडी ७, पिंपळनेर ९५, पाली ४४, म्हळसजवळा १२,  धामणगाव ९, दौलावडगाव १३, गेवराई ४५, धोंडराई ३२, उमापूर ४०, चकलांबा २०, पाचेगाव २०, पाचेगाव २६, जातेगाव ३२, तलवाडा ४०, रेवकी १२, सिरसदेवी २६, शिरूर कासार २९, रायमोहा २२, तिंतरवणी १०, वडवणी ३९, कौडगाव ३३, अंबाजोगाई ९, घाटनांदूर ३०, लोखंडी सावरगाव २१, बर्दापूर १४, माजलगाव १६, दिंद्रुड २०, नित्रुट २५, तालखेड ४४, किट्टी आडगाव १०, धारूर ८, मोहखेड ९, तेलगाव १८, परळी १८, सिरसाळा ८, नागापूर ४०, धर्मापुरी २०, पिंपळगाव गाढे १६.

 


इतर ताज्या घडामोडी
खानदेशात तिसऱ्या दिवशीही रिमझिम सुरूचजळगाव : खानदेशात मागील तीन दिवस सतत रिमझिम सुरू...
सोलापूर जिल्ह्यात भिज पाऊस, जोर नाहीचसोलापूर  ः गेल्या अनेक दिवसांपासूनच्या...
नांदेडमध्ये हळद ४९०० ते ५७०० रूपये...नांदेड : नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
पुणे जिल्ह्याच्या धरणक्षेत्रात पावसाची...पुणे ः पुणे जिल्ह्यातील बहुतांशी भागात पावसाचा...
वऱ्हाडात पावसाची संततधार सुरूअकोला ः मागील दोन दिवसांपासून वऱ्हाडात पाऊस...
नागपूर जिल्ह्यात मोठा आणि तान्हा पोळा...नागपूर : कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे...
औरंगाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना ८५००...औरंगाबाद :  जिल्ह्यातील ९६३ शेतकऱ्यांकडून...
मराठवाड्यात सुमारे ४७ लाख हेक्टरवर खरीपऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील खरिपाचे सर्वसाधारण...
खानदेशात तीन दिवसांपासून भिज पाऊसजळगाव  ः खानदेशात मागील तीन दिवसांपासून भिज...
अमळनेरमध्ये रासायनिक खतांचा वापर वाढलावावडे, जि. जळगाव  : अमळनेर तालुक्यात जवळपास...
खडकवासलातून ११ हजार ७३५ क्युसेक विसर्गपुणे : खडकवासला धरणातून बुधवार (ता. १२) पासून...
सातपुड्यात मूगाच्या नुकसानीची शक्यताजळगाव  ः खानदेशात सातपुडा पर्वत भागात पाऊस...
गडचिरोलीत युरियाची कृत्रिम टंचाईगडचिरोली : जिल्ह्यात दोन महिन्यानंतर बरसलेल्या...
परभणीत बँकांचे उंबरठे झिजवून...परभणी : यंदा खरीप हंगामात जिल्ह्यातील बॅंका...
मुंगळा परिसरात रानडुकरांचा धुडगूसमुंगळा जि. वाशीम ः चांगल्या पावसामुळे यंदा या...
‘रासाका’ सुरू करा, अन्यथा उपोषण’नाशिक : यंदाचा ऊस गाळप हंगाम ऑक्टोबर महिन्यापासून...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई...नांदेड ः प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालया...
वणी उपविभागातील शेतकऱ्यांना विमा...यवतमाळ : पीक विमा काढल्यानंतरही ही गेल्या तीन...
वाढीव वीज बिले कमी न केल्यास आंदोलन...सोलापूर  ः लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यातील...
बुलडाणा जिल्ह्यात शेततळ्यांचे अनुदान...बुलडाणा ः या वर्षात शेततळे खोदलेल्या शेतकऱ्यांना...