Agriculture News in Marathi The soybean husks were carried away | Agrowon

सोयाबीनच्या गंज्या वाहून गेल्या 

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 18 ऑक्टोबर 2021

मराठवाड्यामध्ये रविवारी (ता.१७) सकाळी आठपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये सरासरी २६.२ मिमी पाऊस झाला. हिंगोली, परभणी, नांदेड, जालना, लातूर, बीड या सहा जिल्ह्यांतील २७ मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली.

हिंगोली : मराठवाड्यामध्ये रविवारी (ता.१७) सकाळी आठपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये सरासरी २६.२ मिमी पाऊस झाला. हिंगोली, परभणी, नांदेड, जालना, लातूर, बीड या सहा जिल्ह्यांतील २७ मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली. त्यापैकी १० मंडलांत १०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. कयाधू, पूर्णा नदी तसेच अन्य ओढ्या-नाल्यांच्या पुरामध्ये शेतात कापून ठेवलेले सोयाबीन, तसेच गंज्या वाहून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. वेचणीला आलेल्या कपाशीसह अन्य खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनच्या सुगीत पावसाने जोर धरल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. उरलासुरला घासदेखील हिरावल्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. 

मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये शनिवारी (ता.१६) सायंकाळी पाऊस सुरू झाला. शनिवारी रात्रभर तसेच रविवारी (ता. १७) दुपारपर्यंत अनेक भागांत पावसाची झड सुरू होती. हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व ३० मंडलांमध्ये सरासरी ६६.१ मिमी पाऊस झाला. हिंगोली, कळमनुरी, औंढा नागनाथ तालुक्यातील १३ मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली, तर सहा मंडलांमध्ये १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. परभणी जिल्ह्यातील ५२ मंडलांमध्ये सरासरी ३१.३ मिमी पाऊस झाला. शेळगाव (ता. सोनपेठ) मंडलात अतिवृष्टी झाली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६५ मंडलांमध्ये सरासरी १५ मिमी पाऊस झाला.

जालना जिल्ह्यातील ४९ मंडलांमध्ये सरासरी ३५ मिमी पाऊस झाला. पाचनवडगाव मंडलात अतिवृष्टी झाली. नांदेड जिल्ह्यातील ८५ मंडलात सरासरी ३१.८ मिमी पाऊस झाला. सात मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली. लातूर जिल्ह्यातील ५९ मंडलांमध्ये सरासरी २६.७ मिमी पाऊस झाला. चार मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३१ मंडलांत सरासरी ९.३ मिमी पाऊस झाला. बीड जिल्ह्यातील ४५ मंडलांमध्ये सरासरी १०.७ मिमी पाऊस झाला. एका मंडलात अतिवृष्टी झाली. 

अतिवृष्टी झालेली मंडले 
हिंगोली ः कळमनुरी १४३, वाकोडी १२१, नांदापूर १०२, आखाडाबाळापूर ११७.३, वारंगा ११४, हिंगोली १०९.५, नरसी नामदेव ८४.५, सिरसम ७९.८, बासंबा ८६.३, डिग्रस कऱ्हाळे ८३, खंबाळा ८२.८, डोंगरकडा ७६.३, येळेगाव ७०.३. 

परभणी जिल्हा ः शेळगाव ६८.८. 

जालना ः पाचनवडगाव ९७.८ 

नांदेड ः कुंडलवाडी ८६.८, तळणी ११६.८, निवघा १००.३, मनाठा १११.८, तामसा ६९, पिंपरखेड ६६.८, आष्टी ७२.३. 

लातूर ः बाभळगाव ८७.७, हरंगुळ ६७, कासारबालकुंदा ९१, कासारशिर्शी ६७.८. 

बीड ः पिंपळगाव गाडे १०३.५. 

मंडलनिहाय पाऊस (२० मिमीच्या पुढे) 
हिंगोली ः माळहिवरा ५९.८, वसमत ३३.८ आंबा ४८.८, गिरगाव ६४.८, हट्टा ३४, टेंभुर्णी ३०.८, कुरुंदा ५२.३, औंढा नागनाथ ३९.८, साळणा ३७.८, जवळा बाजार ३०, सेनगाव ६०.३, गोरेगाव ५०.५, आजेगाव ५८.३, साखरा ४४. पानकन्हेरगाव ४८.३. 

परभणी ः परभणी ३४.५, परभणी ग्रामीण ३८.३, पेडगाव २६.५, जांब २५.८, झरी २८.५, सिंगणापूर ३०.८, दैठणा २९.८, पिंगळी ३३.३, टाकळी कुंभकर्ण ३०.५, जिंतूर ४२.८, सावंगी म्हाळसा ६२.५, बामणी ६३.५, बोरी ३७.८, आडगाव ३३, चारठाणा ४३.३, दूधगाव २३.५, ,सेलू २७, देऊळगाव गात ३६.३, वालूर ३०.३, कुपटा ३७, चिकलठाणा ३३, मोरेगाव ५४, मानववनवत ५१.५, केकरजवळा ३८, कोल्हा ३९.८, ताडबोरगाव ३८.५, रामपुरी ४०.५. पाथरी ४०.५, बाभळगाव ३८.८, हादगाव ३२.३, कासापुरी ४७, सोनपेठ गंगाखेड २४.३,पालम १५, रावराजूर १८.५, ताडकळस २२.३, लिमला ३४.८. 

औरंगाबाद ः कन्नड २०.३, चिंचोली लिंबाजी २५.५, कंरजखेड ३४.८, सिल्लोड २९, निल्लोड ३३.३, भराडी ३२.३, गोलेगाव ४७.५, अजिंठा ५६.५, आमठाणा २८.५, बोरगाव ३२.५, अंभई २२.३, सोयगाव ४०, सावलदरबारा ५०.५, आळंद २१.३, फिरबावडा २०.५, वडोदाबाजार २०.३. 

जालना ः जालना शह ३२, जालना ग्रामीण २८.८, वागरुल २४, नेर ४१.३, शेवडी ४३.३, रामनगर ५०.५,भोकरदन ५१, सिपोरा ३६.५, धावडा ५१.३, अन्वा ५४, पिंपळगाव ४३.८, हस्नाबाद ३७.८, केदारखेडा ५२.५, जाफ्रबाद ३८.८, माहोरा ५०.८, कुंभारझरी ४६, टेंभुर्णी ४४, वरुड ४५.३, धनगरपिंपरी ३७.३, परतूर ४९.५, वाटूर ३७.८, आष्टी २२.८, श्रृष्टी ४१, सातोना ४२.५, बदनापूर २३.८, शेलगाव २१.३, दाभाडी २७.८, बावने पांगरी २९, घनसावंगी ४१.८, राणी उंचेगाव ३०.८, तीर्थपुरी २०३, कुंभार पिंपळगाव २९, आंतरवाली टेंभी २१.३, रांजणी ५१, जांब समर्थ ३२.८, मंठा ४१.८, तळणी ४३, ढोकसळ ३८.५, पांगरी गोसावी ३१, गोलेगाव ६२.५, सिंधी २६.८, अर्धापूर ५१.५, दाभड २९.८, मालेगाव २६, बरबडा २१.५, कुंटुर ३७, नरसी २३, नायगाव ३३.८, मांजरम ५०. 

नांदेड ःनांदेड रूरल २०.३, वसरणी ३४.३, तरोडा ३१, वाजेगाव ३२.८, बिलोली ५९.८, सगरोळी ३०.५, लोहगाव २६.३, रामतीर्थ २७.८, मुखेड ३४, जांब ५४, जाहूर २६, चांडोळा २७.५, बाऱ्हाळी २५.३, मुक्रमाबाद ३६, कुरुला ६४.८, फुलवल २४, पेठवडज ३९.३, बारूळ ४५.८, डिग्रस ६४.५, हादगाव ५५.८, खानापूर २१.३, किनवट ३, बोधडी ३१.८, इस्लापूर ३४.८, जलधारा २८.५, शिवणी ५८, दहेली २७.५, मुदखेड २२.५, बारड २८.५, हिमायतनगर ६३, जवलगाव ६१.३, सरसम ४८.३, माहूर २७.५, वानोळा २१.८, वाई २२, सिंदखेड २३.५, धर्माबाद ३०, करखेली २५. 

लातूर ः लातूर ६२.८, गातेगाव २३.३, तांदुळजा ३०.३, चिंचोली ६३.३, औसा ३१.८, लामजना ४४, मातोळा २४.३, भादा ५०.३, बेलकुंद ४८.८, किनी ३५.८, किल्लारी ४०.३, अहमदपूर २५.५, शिरुर २२.८, हाडोळती २२.३, निलंगा ४६.५, पानचिंचोली ३५.३, आरुड ५९.८, आंबुलगा २७, मदनसुरी ३६.८, हलगरा २३.८, भातमुंगली ३५.८, वाढवणा २६.५, चाकूर २६.५, वडवळ ३५.५, शेलगाव २०, झरी २५.३, आष्टा २७.३, बोरोळ ३४, जळकोट २८.५, घोणसी २५. 

उस्मानाबाद ः उमरगा ३५.५, डाळिंब ४७, नारंगवाडी ३८, मुळज ३६, मुरुम ४१, जेवळी २९.३. 
बीड जिल्हा ः गंगामसला ४८, किट्टीआडगाव २३.३, नित्रुड २२.३, दिंद्रुड २६.३, पातोडा २९.५, धर्मापुरी ३०.८, नागापूर ४८.३, सिरसाळा २८.५, धारूर २७.३, तेलगाव २०.५, तीनतारवाडी ३२.३. 


इतर बातम्या
कापूस उत्पादकांचा बळी नकोकापसाचे दर वाढल्यामुळे कापूस प्रक्रिया...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकणात...पुणे : राज्यात सुरू असलेला पाऊस कमी होण्याची...
रब्बी पिकांसह फळबागांना फटकापुणे ः राज्यात मागील तीन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण...
ढगाळ वातावरणामुळे पिकांवर किडींचा...परभणी ः परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत गेल्या काही...
ऊस वाहतूक दरासाठी टप्पा पद्धतीला...पुणे ः उसाची तोडणी व वाहतूक दर ठरवताना आधीची...
आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांची सरकारकडे...नवी दिल्ली : कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी झालेल्या...
उन्हाळी कांद्याच्या घसरलेल्या दरामुळे...नाशिक : साठवलेल्या उन्हाळी कांद्याचा हंगाम अंतिम...
जळगाव जिल्ह्यात २५ हजार कृषिपंपांची वीज...जळगाव ः  जिल्ह्यात वीजबिले भरल्याशिवाय...
सोयाबीन वायद्यांत सुधारणापुणे ः बाजारात सोयाबीनचे दर पडल्यानंतर केंद्रीय...
वऱ्हाडावर ढगांचे आच्छादन;  तूर, हरभरा...अकोला ः हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार...
यवतमाळ जिल्ह्यात शाळा  महावितरणच्या ‘...यवतमाळ : वीज महावितरण कंपनीची वाढती थकबाकी वसूल...
शेतकरी संघटनेने केली  चुकीच्या...बुलडाणा : थकीत वीजबिल वसुलीसाठी महावितरणने...
‘फॅसिझमविरोधात लढण्यास  सक्षम पर्याय...मुंबई : देशात सुरू असलेल्या फॅसिझमविरोधात लढण्यास...
आझाद मैदानावर बुधवारपासून  गट सचिवांचे...सांगली ः राज्यातील गट सचिवांचे सेवा व वेतनाचे...
विमा कंपनीच्या कार्यालयात  मुक्काम...जालना : मोसंबीचा विमा संरक्षण कालावधी १५ सप्टेंबर...
पीडीसीसी’च्या निवडणुकीसाठी २९ अर्ज दाखल पुणे : राज्यात अग्रेसर असलेल्या पुणे जिल्हा...
मालेगांव पाटबंधारे विभागात पाटपाणी व...नाशिक : रब्बी हंगाम २०२१-२२ मध्ये पिण्यासाठी व...
मराठवाड्यात ढगांची दाटी; भुरभुर औरंगाबाद : मराठवाड्यातील बहुतांश भागात पुन्हा...
खानदेशात लाल कांद्याचे दर नीचांकी...जळगाव ः खानदेशात लाल कांद्याचे दर नीचांकी स्थितीत...
सोलापूर ः ‘सिद्धेश्‍वर’चे गाळप चार...सोलापूर ः सहवीजप्रकल्प, गाळपक्षमता वाढवणे, बॉयलर...