Agriculture News in Marathi The soybean husks were carried away | Page 2 ||| Agrowon

सोयाबीनच्या गंज्या वाहून गेल्या 

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 18 ऑक्टोबर 2021

मराठवाड्यामध्ये रविवारी (ता.१७) सकाळी आठपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये सरासरी २६.२ मिमी पाऊस झाला. हिंगोली, परभणी, नांदेड, जालना, लातूर, बीड या सहा जिल्ह्यांतील २७ मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली.

हिंगोली : मराठवाड्यामध्ये रविवारी (ता.१७) सकाळी आठपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये सरासरी २६.२ मिमी पाऊस झाला. हिंगोली, परभणी, नांदेड, जालना, लातूर, बीड या सहा जिल्ह्यांतील २७ मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली. त्यापैकी १० मंडलांत १०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. कयाधू, पूर्णा नदी तसेच अन्य ओढ्या-नाल्यांच्या पुरामध्ये शेतात कापून ठेवलेले सोयाबीन, तसेच गंज्या वाहून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. वेचणीला आलेल्या कपाशीसह अन्य खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनच्या सुगीत पावसाने जोर धरल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. उरलासुरला घासदेखील हिरावल्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. 

मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये शनिवारी (ता.१६) सायंकाळी पाऊस सुरू झाला. शनिवारी रात्रभर तसेच रविवारी (ता. १७) दुपारपर्यंत अनेक भागांत पावसाची झड सुरू होती. हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व ३० मंडलांमध्ये सरासरी ६६.१ मिमी पाऊस झाला. हिंगोली, कळमनुरी, औंढा नागनाथ तालुक्यातील १३ मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली, तर सहा मंडलांमध्ये १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. परभणी जिल्ह्यातील ५२ मंडलांमध्ये सरासरी ३१.३ मिमी पाऊस झाला. शेळगाव (ता. सोनपेठ) मंडलात अतिवृष्टी झाली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६५ मंडलांमध्ये सरासरी १५ मिमी पाऊस झाला.

जालना जिल्ह्यातील ४९ मंडलांमध्ये सरासरी ३५ मिमी पाऊस झाला. पाचनवडगाव मंडलात अतिवृष्टी झाली. नांदेड जिल्ह्यातील ८५ मंडलात सरासरी ३१.८ मिमी पाऊस झाला. सात मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली. लातूर जिल्ह्यातील ५९ मंडलांमध्ये सरासरी २६.७ मिमी पाऊस झाला. चार मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३१ मंडलांत सरासरी ९.३ मिमी पाऊस झाला. बीड जिल्ह्यातील ४५ मंडलांमध्ये सरासरी १०.७ मिमी पाऊस झाला. एका मंडलात अतिवृष्टी झाली. 

अतिवृष्टी झालेली मंडले 
हिंगोली ः कळमनुरी १४३, वाकोडी १२१, नांदापूर १०२, आखाडाबाळापूर ११७.३, वारंगा ११४, हिंगोली १०९.५, नरसी नामदेव ८४.५, सिरसम ७९.८, बासंबा ८६.३, डिग्रस कऱ्हाळे ८३, खंबाळा ८२.८, डोंगरकडा ७६.३, येळेगाव ७०.३. 

परभणी जिल्हा ः शेळगाव ६८.८. 

जालना ः पाचनवडगाव ९७.८ 

नांदेड ः कुंडलवाडी ८६.८, तळणी ११६.८, निवघा १००.३, मनाठा १११.८, तामसा ६९, पिंपरखेड ६६.८, आष्टी ७२.३. 

लातूर ः बाभळगाव ८७.७, हरंगुळ ६७, कासारबालकुंदा ९१, कासारशिर्शी ६७.८. 

बीड ः पिंपळगाव गाडे १०३.५. 

मंडलनिहाय पाऊस (२० मिमीच्या पुढे) 
हिंगोली ः माळहिवरा ५९.८, वसमत ३३.८ आंबा ४८.८, गिरगाव ६४.८, हट्टा ३४, टेंभुर्णी ३०.८, कुरुंदा ५२.३, औंढा नागनाथ ३९.८, साळणा ३७.८, जवळा बाजार ३०, सेनगाव ६०.३, गोरेगाव ५०.५, आजेगाव ५८.३, साखरा ४४. पानकन्हेरगाव ४८.३. 

परभणी ः परभणी ३४.५, परभणी ग्रामीण ३८.३, पेडगाव २६.५, जांब २५.८, झरी २८.५, सिंगणापूर ३०.८, दैठणा २९.८, पिंगळी ३३.३, टाकळी कुंभकर्ण ३०.५, जिंतूर ४२.८, सावंगी म्हाळसा ६२.५, बामणी ६३.५, बोरी ३७.८, आडगाव ३३, चारठाणा ४३.३, दूधगाव २३.५, ,सेलू २७, देऊळगाव गात ३६.३, वालूर ३०.३, कुपटा ३७, चिकलठाणा ३३, मोरेगाव ५४, मानववनवत ५१.५, केकरजवळा ३८, कोल्हा ३९.८, ताडबोरगाव ३८.५, रामपुरी ४०.५. पाथरी ४०.५, बाभळगाव ३८.८, हादगाव ३२.३, कासापुरी ४७, सोनपेठ गंगाखेड २४.३,पालम १५, रावराजूर १८.५, ताडकळस २२.३, लिमला ३४.८. 

औरंगाबाद ः कन्नड २०.३, चिंचोली लिंबाजी २५.५, कंरजखेड ३४.८, सिल्लोड २९, निल्लोड ३३.३, भराडी ३२.३, गोलेगाव ४७.५, अजिंठा ५६.५, आमठाणा २८.५, बोरगाव ३२.५, अंभई २२.३, सोयगाव ४०, सावलदरबारा ५०.५, आळंद २१.३, फिरबावडा २०.५, वडोदाबाजार २०.३. 

जालना ः जालना शह ३२, जालना ग्रामीण २८.८, वागरुल २४, नेर ४१.३, शेवडी ४३.३, रामनगर ५०.५,भोकरदन ५१, सिपोरा ३६.५, धावडा ५१.३, अन्वा ५४, पिंपळगाव ४३.८, हस्नाबाद ३७.८, केदारखेडा ५२.५, जाफ्रबाद ३८.८, माहोरा ५०.८, कुंभारझरी ४६, टेंभुर्णी ४४, वरुड ४५.३, धनगरपिंपरी ३७.३, परतूर ४९.५, वाटूर ३७.८, आष्टी २२.८, श्रृष्टी ४१, सातोना ४२.५, बदनापूर २३.८, शेलगाव २१.३, दाभाडी २७.८, बावने पांगरी २९, घनसावंगी ४१.८, राणी उंचेगाव ३०.८, तीर्थपुरी २०३, कुंभार पिंपळगाव २९, आंतरवाली टेंभी २१.३, रांजणी ५१, जांब समर्थ ३२.८, मंठा ४१.८, तळणी ४३, ढोकसळ ३८.५, पांगरी गोसावी ३१, गोलेगाव ६२.५, सिंधी २६.८, अर्धापूर ५१.५, दाभड २९.८, मालेगाव २६, बरबडा २१.५, कुंटुर ३७, नरसी २३, नायगाव ३३.८, मांजरम ५०. 

नांदेड ःनांदेड रूरल २०.३, वसरणी ३४.३, तरोडा ३१, वाजेगाव ३२.८, बिलोली ५९.८, सगरोळी ३०.५, लोहगाव २६.३, रामतीर्थ २७.८, मुखेड ३४, जांब ५४, जाहूर २६, चांडोळा २७.५, बाऱ्हाळी २५.३, मुक्रमाबाद ३६, कुरुला ६४.८, फुलवल २४, पेठवडज ३९.३, बारूळ ४५.८, डिग्रस ६४.५, हादगाव ५५.८, खानापूर २१.३, किनवट ३, बोधडी ३१.८, इस्लापूर ३४.८, जलधारा २८.५, शिवणी ५८, दहेली २७.५, मुदखेड २२.५, बारड २८.५, हिमायतनगर ६३, जवलगाव ६१.३, सरसम ४८.३, माहूर २७.५, वानोळा २१.८, वाई २२, सिंदखेड २३.५, धर्माबाद ३०, करखेली २५. 

लातूर ः लातूर ६२.८, गातेगाव २३.३, तांदुळजा ३०.३, चिंचोली ६३.३, औसा ३१.८, लामजना ४४, मातोळा २४.३, भादा ५०.३, बेलकुंद ४८.८, किनी ३५.८, किल्लारी ४०.३, अहमदपूर २५.५, शिरुर २२.८, हाडोळती २२.३, निलंगा ४६.५, पानचिंचोली ३५.३, आरुड ५९.८, आंबुलगा २७, मदनसुरी ३६.८, हलगरा २३.८, भातमुंगली ३५.८, वाढवणा २६.५, चाकूर २६.५, वडवळ ३५.५, शेलगाव २०, झरी २५.३, आष्टा २७.३, बोरोळ ३४, जळकोट २८.५, घोणसी २५. 

उस्मानाबाद ः उमरगा ३५.५, डाळिंब ४७, नारंगवाडी ३८, मुळज ३६, मुरुम ४१, जेवळी २९.३. 
बीड जिल्हा ः गंगामसला ४८, किट्टीआडगाव २३.३, नित्रुड २२.३, दिंद्रुड २६.३, पातोडा २९.५, धर्मापुरी ३०.८, नागापूर ४८.३, सिरसाळा २८.५, धारूर २७.३, तेलगाव २०.५, तीनतारवाडी ३२.३. 


इतर बातम्या
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या...सिंधुदुर्गनगरी ः ‘‘बियाणे किट वितरण आणि...
सांगली जिल्ह्यात ‘किसान सन्मान’ची वसुली...सांगली : पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतील अपात्र...
सिद्धेश्‍वर कारखान्याच्या चिमणी ...सोलापूर ः कुमठे येथील श्री सिद्धेश्‍वर सहकारी...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यात गाळपात...औरंगाबाद : ‘‘मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना व बीड...
मराठवाड्यातील ८७५ मोठ्या, मध्यम, लघू...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७५ मोठ्या, मध्यम, लघू...
नाशिक ः सिन्नरच्या पाणी प्रकल्पाचा...नाशिक : नाशिक व सिन्नरच्या विकासासाठी आवश्यक पाणी...
जळगाव जिल्ह्यात १७ हजार बेडची सज्जता जळगाव ः जिल्ह्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या...
नांदेड जिल्ह्यात पाच लाख खातेदारांना ‘...नांदेड जिल्ह्यात : पंतप्रधान किसान सन्‍मान निधी (...
निविष्ठा परवान्यांमधील ‘दुरूस्ती’ आता...पुणे ः गुणनियंत्रण विभागातील गैरव्यवहाराला आळा...
ऊसतोड वजावट रद्द करावी पुणे : राज्यात यंत्राच्या साहाय्याने होणारी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात विजांसह पावसाची...पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने गारठा वाढला...
गोदावरी-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्प अद्याप...नागपूर : महागाई आणि भूखंडाच्या दरापेक्षाही वेगाने...
आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांच्या...नवी दिल्ली : कृषी कायदे रद्द झाल्यानंतर आता मोदी...
कृषी कायदे मागे घेण्यावर संसदेचे...नवी दिल्ली ः संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
वीजजोड जबरदस्तीने तोडल्यास जशास तसे...सांगली ः महावितरण कंपनीने शेतीपंपांची वीजबिल वसूल...
राजस्थानमधील शेतकऱ्यांची  मोहरी आणि...पुणे ः रब्बी हंगाम २०२०-२१ मधील मोहरी आणि गव्हाला...
गोदावरी, पैनगंगा उपखोऱ्याची तूट भरून...औरंगाबाद ः ‘‘गोदावरी, पैनगंगा उपखोऱ्याची तूट भरून...
कृषी विजबिले अवास्तवअकोला ः ग्रामीण भागात सध्या एकीकडे रब्बीची लगबग...
खानदेशात अनेक गावांमधील शिवारात वीज बंद जळगाव ः  खानदेशात जळगाव, धुळे, नंदुरबारमधील...
अवकाळीच्या सावटामुळे द्राक्ष पट्ट्यात...नाशिक : गेल्या काही वर्षांपासून पूर्वहंगामी...